Slovensko je šokujúco prvé na svete vo výskyte cirhózy pečene – konečného štádia všetkých chronických chorôb pečene 1 . Choroba pečene je aj najčastejšia príčina smrti mladých dospelých na Slovensku: podľa NCZI sa choroby pečene stali prvou príčinou smrti u dospelých Slovákov vo veku 25 - 45 rokov. Navyše, ľudia na Slovensku zomierajú na „ pečeň“ oveľa mladší, ako na iné časté choroby – napríklad na srdcovo-cievne, alebo nádorové ochorenia. Slovenská hepatologická spoločnosť preto pripravila hnutie na zníženie úmrtnosti na choroby pečene, ktorému dala meno SIRIUS. Dnes sa môžete aj Vy stať jeho súčasťou.

ČO JE SIRIUS?

 Hlavným cieľom hnutia SIRIUS je zistiť zavčasu prítomnosť choroby pečene u dospelých obyvateľov Slovenska, ktorí o nej doteraz buď vôbec nevedeli, alebo s ňou ako s diagnózou neboli systematicky sledovaní (napríklad s diagnózou chronickej choroby pečene pravidelne nenavštevovali hepatologickú, gastroenterologickú, alebo inú odbornú ambulanciu). Inými slovami, SIRIUS má za cieľ odhaliť skrytú hrozbu choroby pre budúcnosť. Keďže úmrtie a cirhóza sú už posledným a predposledným štádiom chronických chorôb pečene, kedy sú liečebné možnosti obmedzené, je dôležité diagnostikovať chorobu pečene vo včasnejších, počiatočných štádiách; v týchto včasných štádiách však človek väčšinou problém nepociťuje, a preto vtedy ešte nehľadá lekársku pomoc. Choroba pečene dospeje do nezvratného štádia v priebehu zhruba 20 rokov, a to cez tri štádiá:
  1)Choroba pečene bez fibrózy (bez tuhnutia pečene)
  2)choroba pečene s fibrózou (tuhnúca pečeň)
  3)cirhóza pečene (stuhnutá pečeň)
 Choroby pečene v počiatočných štádiách je možné odhaliť, potrebný je ale aktívny prístup - skríning. Keď sa choroba pečene v takomto štádiu zachytí, je možné vývoj cirhózy oddialiť, alebo mu aj zabrániť. Včasná diagnóza spočíva v odbere informácií od pacienta, v sonografii pečene (špeciálnym zariadením, ktoré odhalí aj tuhosť pečene).

PROJEKT SIRIUS V KOMUNITE – V MIESTE BYDLISKA, ALEBO NA PRACOVISKU:


KĽÚČOVÁ ROLA MIEST, OBCÍ, PODNIKOV, ŠKÔL A INÝCH ZARIADENÍ


 Aby sme zachytili čo najväčší počet skrytých chorôb pečene, zamerali sme sa v projekte SIRIUS na dve oblasti. Jedna z nich je ambulantná a stavia na spolupráci s lekármi. Tá druhá je komunitná a spočíva vo vyhľadávaní chorôb pečene v teréne – v mieste bydliska, alebo na pracovisku. Preto v rámci projektu SIRIUS cestujeme za občanmi do toľkých kútov Slovenska, v koľkých nájdeme ochotných starostov, primátorov, riaditeľov a iných vedúcich pracovníkov. Táto časť projektu sa nazýva 3x6, pretože skupiny lekárov, sestier a dobrovoľníkov vycestujú do troch bývalých krajov Slovenska (Východoslovenského, Stredoslovenského a Západoslovenského) a do šiestich sociómov:
    1)veľké mesto,
    2)mesto,
    3)stredisková obec,
    4)dedina,
    5)laz a
    6)rómska komunita
    Na pracovisku sa príslušnosť k sociómu / bydlisku nemusí zaznamenať.

AKO PREBIEHA SIRIUS V OBCI A NA PRACOVISKU?

Vedúci pracovníci obce / pracoviska zabezpečili miesto konania a urobili SIRIUSu propagáciu.  Občan/zamestnanec prejaví záujem tým, že sa dostaví na miesto vstupu do zóny SIRIUS (malo by byť viditeľne označené logom SIRIUS). V tom priestore sa ho ujmú naši dobrovoľníci, zodpovedia jeho prípadné otázky a budú ho sprevádzať celým procesom. Celý proces pozostáva z nasledovných častí:
  1)Doplnenie informácií
občanovi/zamestnancovi pracovníkmi SIRIUS

  2)Podpis informovaného súhlasu. V súčasnosti bez toho nie je možné spracovať žiadne informácie.

  3)Vyplnenie odpovedí (10min.)
  na stručné, jednoduché dotazníkové otázky. Každému budú pri vyplňovaní k dispozícii pracovníci SIRIUS
  3a)NOVA dotazník konzumácie hotových jedál
  3b)Dienerov dotazník spokojnosti
  3c)AUDIT dotazník konzumácie alkoholu
  Iba záujemcovia o toto vyšetrenie vyplnia aj
  3d)Dotazník na vyšetrenie mikrobiómu

  4)Meranie a váženie (3min.)
Výška, hmotnosť, obvod pása a bokov (V prípade že následkom prekročenia kapacity by ste po kroku 4 čakali dlhšie než si môžete dovoliť, bude vám vydaná oranžová karta ktorá vám sprostredkuje
dokončenie tohto vyšetrenia buď na rovnakom mieste v inom čase alebo na najbližšej hepatologickej ambulancii)
  5)Vyšetrenie tuhosti a stukovatenia pečene. (10-15min.)
  Jedná sa o nebolestivé vyšetrenie špeciálnym prístrojom na báze sonografie, ktorá je všeobecne známa. Pozostáva z dvoch krokov, z tranzientnej elastografie na zistenie tuhosti pečene a CAP na zistenie stukovatenia pečene. Vyšetrenie nemá žiadne riziká a nežiadúce účinky, a nie je ani nepríjemné. Bude ho vykonávať skúsený lekár. Priebeh vyšetrenia: plne oblečení uľahnete na lôžko v oddelenej kóji – tak, že Vás nebude nik vidieť. Vyhrniete si košeľu, alebo blúzu. Na brucho v oblasti pečene sa priloží sonda, ktorá zaznamená tuhosť a stukovatenie Vašej pečene. Výsledok bude pacientovi hneď oznámený. Podľa neho mu bude odporučený aj ďalší postup - za použitia ZELENEJ KARTY na objednanie vyšetrenia na najbližšej hepatologickej ambulancii.
  6)Vyšetrenie kvapky krvi a mikrobiómu (12min.)
  V niektorých sociómoch bude k vyššie-uvedeným vyšetreniam pridané vyšetrenie kvapky krvi. V tejto vzorke sa vyšetria tzv pečeňové testy (AST, ALT, GMT), tuky v krvi a prítomnosť vírusu hepatitídy C. Tieto vyšetrenia budú urobené, ak budeme mať k dispozícii príslušné zariadenia. Ak občan/zamestnanec priniesol vzorku mikrobiómu, je dôležité uvedomiť si, že sa nejedná predovšetkým o jeho konkrétny výsledok, ale o celkové vyhodnotenie: cieľom je zmapovať mikrobióm zdravých a nezdravých Slovákov, aby sme k nim mohli v budúcnosti vzťahovať ďalšie vyšetrenia. Pracovníci tohto segmentu SIRIUS však urobia všetko pre to, aby bola občanovi/pracovníkovi napokon informácia o jeho vlastnom výsledku bola sprostredkovaná. Bude to tak však najskôr s odstupom niekoľkých mesiacov. Také náročné to vyšetrenie v súčasnosti je: potrebujeme zadovážiť úhradu pre akreditované laboratórium, zabezpečiť počítačové a ľudské kapacity na analýzu a ľudské kapacity na interpretáciu výsledkov.

  7)Vysvetlenie výsledku (5min.)
  a ďalšieho postupu, vydanie ZELENEJ KARTY na následné odborné vyšetrenie. Naši pracovníci SIRIUS podajú na záver občanovi/zamestnancovi, ktorý absolvoval celý proces, informácie o výsledku jeho vyšetrenia a konkrétne odporučenia, ako s ním naložiť. Napríklad: či je výsledok „dobrý“, alebo vyžaduje ďalšie sledovanie; kedy a kde by mal absolvovať najbližšie vyšetrenie; aká by mala byť jeho životospráva; atď. Do každého zo sociómov sa projekt SIRIUS vydáva po dohovore s primátorom, starostom, riaditeľom závodu, alebo organizácie (podniku, školy); preto je rola komunity v projekte kľúčová. Ak máte záujem zapojiť sa, prosíme prihláste sa nám na: www.slovkeh.sk, sekretariatint@nspbb.sk, alebo +421484412135. My Vás a Vašu obec/podnik zahrnieme do zoznamu SIRIUS a dodáme Vám potrebné materiály na informačnú kampaň.
 - Spôsob propagácie podujatia SIRIUS. Okrem toho, aby sa o konaní tohto podujatia dozvedeli čo možno všetci obyvatelia a zamestnanci, je dôležité, aby činovníci pomohli svojim obyvateľom a pracovníkom zbaviť sa obavy, strachu, trémy a pod. A aby napomohli pochopeniu významu účasti občanov a zamestnancov nie iba pre seba samých, ale aj pre svoj podnik, miesto bydliska, región a celú krajinu.
  1. Pracovníci SIRIUS od nás obdržia:
    1. Plagát, ktorý sa vyvesí na tabuli obce / podniku
    2. Na požiadanie, viac plagátov na strategické miesta, s dátumom konania
    3. Transparent, označujúci miesto konania
    4. Info-letáky o internetovej stránke, kde sa môžu občania / zamestnanci dozvedieť všetky potrebné informácie
    5. Materiály, ktoré sa budú rozdávať na mieste konania všetkým aktívnym účastníkom
    - Informácie o chorobách pečene
    - Informácie o ochrane pečene, zdravom spôsobe života, adresách občianskych združení zaoberajúcich sa pečeňou, ako aj o liekoch a dostupnej literatúre
  2. Dôležitá súčasť propagácie je informácia o možnosti nechať si vyšetriť mikrobióm zo vzorky stolice (pozri SIRIUS pre občanov, kde je odkaz na internetovú stránku s plnou informáciou). Pracovníci SIRIUS prinesú odberné pomôcky s presnou inštruktážou (kity) na osobné stretnutie s činovníkmi dostatočne dlho pred DŇOM SIRIUS. Činovníci následne zabezpečia distribúciu kitov podľa dohovoru s nami.
- Miesto, kde sa bude projekt realizovať (telocvičňa, škola, kultúrne stredisko, závodná jedáleň, alebo iné vhodné priestory). Priestory majú splniť kritériá na príjemnú ambientnú teplotu, ochranu pred nepriazňou počasia a kapacitu. Je potrebné vopred vo vyčlenenom  priestore rozmiestniť nasledovné sektory:
1. Vonkajší sektor.
  Tento priestor má ľudí priťahovať na miesto, informovať stručne o čo sa jedná a ukázať smer postupu. Tu budú pôsobiť informácie a dobrovoľníci SIRIUS (v počte 3+), aby sa ľudia nebáli postúpiť ďalej – k vyšetreniu.
2. Vnútorný sektor.
  1. Chránený priestor na nerušený a nepočutý rozhovor lekár (1) – pacient, vyplnenie dotazníkov (stolík, dve stoličky oproti sebe, vešiak)
  2. Chránený priestor na meranie a váženie s dobrovoľníkmi SIRIUS a odber kvapky krvi (2 sestry, alebo 1 sestra a jeden dobrovoľník/študent). Na tomto mieste sa bude zberať vzorka MIKROBIÓMU do suchého ľadu. Vešiak, váha a výškomer, stolička a stolík na prístroj na odber kvapky krvi. Priestor na umiestnenie prenosnej mrazničky na uskladnenie vzoriek mikrobiómu.
  3. Chránený priestor na ultrazvukové vyšetrenie (sonografia meria stukovatenie pečene [metódou CAP] a elastografia [meria tuhosť pečene metódou tranzientnej elastografie]) (1 lekár, jedna sestra, alebo 1 dobrovoľník/študent).
  4. Chránený priestor na podanie informácie po vyšetreniach (1 lekár, 1-3 sestry, 1-3 študenti) 3 . Vešiak, 1-3 stolíky, 2-6 stoličiek. Odovzdanie edukačných materiálov súvisiacich so zdravým životným štýlom, kontakt na pacientsku organizáciu „Šanca pre pečeň“, kontakt na ambulancie, kde sa občania môžu hlásiť v prípade nálezu choroby pečene, odovzdanie ZELENEJ KARTY s poradovým číslom a pod.
- Dátum a čas. Po predchádzajúcom osobnom dohovore prídu pracovníci projektu SIRIUS na dohovorené miesto na jeden starostom/činovníkmi vybraný deň a časový interval niekoľkých hodín podľa výberu činovníkom. Termín má splniť niekoľko podmienok:
 1. obyvatelia sú obvykle doma – aj tí, ktorí pracujú mimo miesta bydliska (výročia obce, iné sviatky, hostiny, jarmoky a pod)
 2. obyvatelia majú v tom čase voľno, aby sa lekári, sestry z hepatológie a dobrovoľníci 4 stretli s čo najväčším počtom občanov – aby bola výsledná vzorka z regiónu reprezentatívna.
 3.  obyvatelia nie sú po veľkom jedle a po požití alkoholických nápojov
 4. Zamestnanci podnikov sa v tom čase môžu na potrebný čas uvoľniť

PREČO SA ZAPOJIŤ DO HNUTIA SIRIUS

Ak ste v čele obce/mesta/závodu a správne pochopíte nezištný a mimoriadny charakter projektu SIRIUS a zvažujete účasť v projekte, máte hneď niekoľko dobrých dôvodov na účasť:
 - Pomôžete propagácii svojej obce, mesta, podniku. Zoznam zapojených obcí bude zverejňovaný na sociálnych sieťach, vo vedeckých výstupoch a tlačových správach. Bude vytvorený sumárny dokument, ktorý bude verejne dostupný aj s výsledkami.
 - Pomôžete propagácii svojej osoby. Keďže SIRIUS je filantropický, založený na osobnej angažovanosti účastníkov zo všetkých strán, každý účastník bude rozoznaný ako podporovateľ dobrej veci v dôležitej téme.
 - Prispejete k vytváraniu kultúry preventívnej zdravotnej starostlivosti vo svojej obci.
 - Prispejete k zlepšeniu zdravotného stavu svojich občanov.
 - Prispejete k propagácii Slovenska. Celkové výsledky sa stanú súčasťou medzinárodnej správy a Slovensko sa tak bude dať rozoznať ako krajina patriaca medzi vyspelé štáty s aktivitami porovnateľnými s medzinárodnými údajmi.

AKO SA DO PROJEKTU ZAPOJIŤ?

Ak chcete, aby mali obyvatelia Vašej obce, mesta alebo Vaši zamestnanci možnosť byť vyšetrení v projekte SIRIUS, spojte sa s nami nasledovne:
- Kontaktujte nás so správou „Som starosta/primátor/riaditeľ podniku“, mám záujem zúčastniť sa hnutia SIRIUS“ na adrese sekretariatint@nspbb.sk. Následne Vás budeme kontaktovať. Môžete nám aj telefonovať na telefónne číslo +421484412135, , alebo sa s nami spojiť prostredníctvom stránky Slovenskej hepatologickej spoločnosti na www.slovhep.sk.
- Je potrebné identifikovať a navrhnúť:
 - Dátum a čas, trvanie
 - Miesto
 - Priestory
- Je tiež vhodné:
 - Informovať
 - Stimulovať
 - Rozptyľovať obavy a strach
 - Zúčastniť sa a dohliadať

- Je dôležité zdôrazniť:
 - Aby prišli všetky skupiny obyvateľov/zamestnancov, aj tí, čo sa obvykle stránia lebo sa hanbia, majú obavu, alebo priamo podozrenie z choroby, alebo následkov svojho životného štýlu (alkohol, fajčenie, obezita).
 - Aby bola dodržaná pravdivosť údajov. Nepresné údaje môž celý projekt zničiť.
 - Anonymita je zaručená podľa platných podmienok GDPR:
  - Dotazníky sú označené číselným kódom, nie menom. Dotazníky sa zakladajú do šanonov pod kódom, z ktorého nie je možné identifikovať jedinca tretej strane.
  -  Laboratórne výsledky sú zhromažďované podľa podmienok GDPR, spätne ich však s menom bude možné spárovať, aby sme mohli kontaktovať občanov, u ktorých boli zaznamenané „zlé“ výsledky.
 - Viacero výsledkov bude dostupných a oznámených už krátko po vyšetrení (napríklad sonografia).

Budeme sa tešiť na spoluprácu a veľa zrealizovaných vyšetrení vo Vašej obci v rámci projektu SIRIUS.