Ciele Sirius

Primárny cieľ SIRIUS vo Vašej ambulancii je zistiť prítomnosť choroby pečene a jej fibrózu.
Sekundárnym cieľom je zistiť príčinu choroby pečene.

Metodika

Metodika SIRIUS má tri domény:
1)Výber času na Vašej ambulancii
2)Výber vhodných pacientov
3)Zber údajov

1)Čas, kedy sa do SIRIUS zapojiť
V prípade, že ste sa spolu s nami rozhodli do projektu SIRIUS zapojiť, oznámte nám to prosím mailom, alebo telefonicky na nižšie-uvedených adresách a číslach. My Vám obratom zašleme všetky potrebné materiály. Minimálny časový interval pozornosti pečeni je jeden týždeň ale nie je časovo obmedzený, čím dlhšie bude trvať, tým skôr získame relevantné výsledky. Ked bude vo Vašej ambulancii prebiehať Týždeň pozornosti pečeni, prosíme Vás, ak je to možné, aby ste ho v čakárni zviditeľnili poskytnutými materiálmi a šírením vyššie- uvedených informácií o chorobnosti na Slovensku. Predpokladáme, že sa projekt SIRIUS začne v máji 2022 a bude trvať do odvolania – oznámeného na stránke Slovenskej hepatologickej spoločnosti (www.slovhep.sk).

2)Výber vhodných pacientov
Vhodní pacienti sa vyberú z tých, ktorí prišli na preventívnu prehliadku (v ambulancii všeobecného praktického lekára), alebo na pravidelnú kontrolu (v odborných ambulanciách); t.j. z tých, ktorí neprišli s novými ťažkosťami, alebo s dlhodobejšie nedobrým klinickým stavom.
Ak je Váš pacient v stabilizovanom stave, vysvetlíte mu základné informácie o chorobách pečene a o projekte SIRIUS a navrhnete mu účasť v ňom. Ak súhlasí, zistíte, či spĺňa nasledovné kritériá:
1) dospelý,
2) podpisom vyjadril informovaný súhlas s účasťou v projekte SIRIUS na formulári, ktorý ste od nás obdržali,
3) nie je a doteraz nikdy nebol sledovaný s chorobou pečene alebo má zistené stukovatenie pečene
4) nemá inú závažnú chorobu, ktorá by mohla ovplyvniť výsledky a/alebo simulovať chorobu pečene a
- nevhodná je chronická choroba, ktorá t.č. nie je stabilizovaná (má teploty, bolesti, kašel, dýchavicu, hnačku, poruchy močenia, alebo iné prejavy). Takýto pacient by nemal byť do SIRIUS zaradený najmenej dva mesiace od skončenia prejavov.
- nie je vhodná akútna choroba s novými prejavmi (napr. chrípka, úraz, stav po akejkoľvek operácii, stav po liečbe). Takýto pacient by nemal byť do SIRIUS zaradený najmenej dva mesiace od skončenia prejavov.
- nie je vhodná choroba ktorá ohrozuje pacienta na živote (napr. rakovina).

3)Zbierané údaje
Postup práce. Pacient je dospelý, podpisom vyjadril svoj súhlas s účasťou v projekte SIRIUS a nie sú prítomné žiadne klinické okolnosti, ktoré by bránili v pokračovaní.
...
I. Pacient vyplní dokumenty:
1)Informovaný súhlas
2)Dienerov dotazník spokojnosti
3)NOVA dotazník konzumácie hotových výrobkov (NOVA Score of ultraprocessed food) - Nepovinné
...
II. Vykoná a zapíše sa do hepkalkulačky:
1)výška (m),
2)hmotnosť (kg),
3)obvod pása (cm),
...
III.Vykoná sa vyšetrenie lekárom s 
1)odberom anamnézy,
2)overením údajov, týkajúcich sa kritérií SIRIUS
 1)pozri vyššie - Výber vhodných pacientov
 2)zhromaždené dokumenty I.1)-3)
3)vyplnením HEPKALKULAČKY www.hepkalkulacka.sk
 1)do HEPKALKULAČKY zapíšete výsledky z preventívnej prehliadky
- z položiek, uvedených v HEPKALKULAČKE prosíme venovať mimoriadnu pozornosť
 1a)spôsobu, akým sa zisťuje etnická príslušnosť.
Je dôležité, aby ste ju pacientovi nepridelili, ale aby si sám vybral z dostupných možností, ktoré sú uvedené v HEPKALKULAČKE v dvoch bodoch a ktoré sú mu všetky vymenované. Prosíme formulovať „Cítite sa byť...?“ a „Cítite sa byť aj ...?“
 1b)pravdivosti údajov v AUDIT dotazníku.
Prosíme, aby ste vynaložili úsilie a využili svoj raport s pacientom na vysvetlenie, aké je pre SIRIUS a celú krajinu dôležité zistiť pravé súvislosti chorôb pečene. Uistite ho prosíme, že údaje sú zašifrované.
 2)na záver prosíme údaje kliknutím zazálohovať,
 3)vytlačiť,
 4)jednu kópiu pod príslušným kódom založiť do šanonu SIRIUS, spolu s informovaným súhlasom a dotazníkmi

4)Výsledky SIRIUS
Je podstatné, aby ste Vy aj Vaši pacienti vedeli, aké výsledky od SIRIUS za celé Slovensko očakávame. Na jednej strane pacient od Vás dostane ZELENÚ KARTU na vyšetrenie na Hepatologickej ambulancii (pre zoznam ambulancií, príslušných k Vášmu pracovisku, prosím nahliadnite www.slovhep.sk, alebo kontaktujte sekretariatint@nspbb.sk). Na druhej budú výsledky Vašej práce a spolupráce Vašich pacientov doteraz najpresnejšie údaje o výskyte viacerých dôležitých zdravotných ukazovateľov, syndrómov a diagnóz:
 1) doteraz nezachytenej choroby pečene
 2)fibrózy / tuhnutia pečene
 3)stukovatenia pečene (steatózy)
 4)pitia alkoholu, ktoré s chorobou pečene môže súvisieť
 5)jedenia potravín, ktoré s chorobou pečene môžu súvisieť
 6)telesných rozmerov, ktoré s chorobou pečene môžu súvisieť – nadváhy, obezity, obvodu pása
 7)prítomnosti metabolického syndrómu, ktorý s chorobou pečene môže súvisieť

5. Diskusia
Na Slovensku zatiaľ nie je známe, aký je výskyt skrytých chorôb pečene v ambulanciách všeobecných praktických lekárov a v odborných ambulanciách. Preto bol na pôde Výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti pripravený v roku 2021 projekt SIRIUS Amb, ktorého cieľom je zmapovať výskyt doteraz neregistrovaných chorôb pečene v rôznych ambulanciách. Tie sa následne stanú miestami zachytávania chorôb pečene spôsobom, ktorý bude zodpovedať častosti výskytu. Počet ambulancií / odborností nie je obmedzený. Ak Vaša ambulancia nie je uvedená v zozname HEPKALKULAČKA, obratom Vás doň zahrnieme – spojte sa s nami (sekretariatint@nspbb.sk). Prosíme preto všetkých záujemcov z radov ambulantných lekárov, aby sa s nami spojili a my vytvoríme záložku ich odbornosti v nástroji HEPKALKULAČKA. Súčasný zoznam partnerských odborností projektu SIRIUS zahŕňa nasledovné ambulancie:
a. Ambulancie vnútorného lekárstva
 o Alergologická / imunologická
 o Angiologická / cievna
 o Balneologická
 o Diabetologická
 o Endokrinologická
 o Gastroenterologická
 o Hematologická
 o Hypertenziologická kardiologická
 o Interná všeobecná ambulancia
 o Kardiologická
 o Obezitologická
 o Pľúcna
 o Reumatologická / osteologická
 o Iné
b. Ambulancie iných, prevažne konzervatívnych odborov
 o  Algeziologická
 o  Dermatologická
 o  Fyzioterapia / Rehabilitácia
 o  Neurologická
 o  Onkologická (NIE JE ZAHRNUTÁ Z DÔVODU INTERFERENCIE VÝSLEDKOV)
 o  Psychiatrická / psychologická / addiktologická
 o  Pracovné lekárstvo
 o  Infektologická (NIE JE ZAHRNUTÁ Z DÔVODU INTERFERENCIE VÝSLEDKOV)
c. Všeobecná praktická
d. RÚVZ
e. Chirurgické odbory
 o  Chirurgická akéhokoľvek odboru
 o  Ortopedická
 o  Gynekologická
 o  ORL
 o  Plastická chirurgia
 o  Neurochirurgická
 o  Očná
 o  Urologická
 o Iné

Vyhľadávanie chorôb pečene prebieha v takých ambulanciách, do ktorých chodia ľudia na preventívne prehliadky, alebo so svojimi dlhodobo stabilizovanými diagnózami, na ktoré buď
  i. neužívajú žiadne lieky, alebo
  ii. užívajú lieky (vysoký tlak, zvýšený cholesterol, zvýšený cukor v krvi, nadváha, obezita, chronická stabilizovaná choroba srdca [do NYHA II a CCS II včetne], obličiek [GN, TIN, iné – včetne CKD do stupňa 3 včetne], alergie, hormonálne - endokrinné choroby a mnohé iné). Podstatnou podmienkou je, aby žiadny z pacientov nemal doteraz systematicky sledovanú chorobu pečene. Čo to znamená? - Nebol doteraz vyšetrovaný v tomto smere a nebola mu stanovená diagnóza choroby pečene s konkrétnym názvom.
- Mal už vyšetrené v minulosti pečeňové testy, alebo sonografiu, ale mal normálne pečeňové testy a normálnu sonografiu.
- Mal už vyšetrené pečeňové testy, alebo sonografiu, nemal normálne pečeňové testy, alebo sonografiu, ale nemal stanovenú diagnózu (t.j. napr. hepatitída B, C, alkoholová choroba pečene, nealkoholová choroba pečene, Wilsonova choroba, autoimunitná hepatitída a pod) a/alebo o nemal kvôli tomu pravidelné kontroly na
  -  hepatologickej ambulancii
  -  gastroenterologickej ambulancii
  -  infektologickej ambulancii
  - imunologickej ambulancii
  - inej ambulancii
- Je teda možné zaradiť do databázy HEPKALKULAČKA pacienta, ak lekár má znalosť o „zvýšených pečeňových testoch“, alebo „niečo s pečeňou na sonografii“ ktoré ale neboli doriešené (etiologická diagnóza a pravidelné odborné sledovanie)

PREČO SA ZAPOJIŤ DO HNUTIA SIRIUS

Význam zapojenia ambulantného lekára do hnutia SIRIUS spočíva hneď vo viacerých rovinách:
- Prispeje do celkovej databázy a pomôže zhromaždiť dostatok údajov o doteraz neznámom čísle - aká je prevalencia chorôb pečene a fibrózy pečene u dospelých, ktorí s nimi doteraz neboli systematicky sledovaní.
- Po použití nástrojov AUDIT-C, NOVA a HEPKALKULAČKA umožní získať údaje o prítomnosti fibrózy pečene na Slovensku a vsunúť ich do štatistík Európy a sveta. Fibróza je predstupeň cirhózy pečene a teda známka pokročilej progresívnej choroby. Jej prevalencia v populácii dospelých, ktorí doteraz s chorobou pečene NIE SÚ SYSTEMATICKY SLEDOVANÍ nie je známa. Trojotázkový dotazník AUDIT C, NOVA - najkratší existujúci dotazník o konzumácii hotových jedál, spolu s pravdepodobnosťou tukovej choroby pečene z HEPKALKULAČKY umožnia určiť dve z najčastejších príčin fibrózy: alkohol a nealkoholovú tukovú chorobu pečene. Predpokladá sa, že v civilizovanom svete sa stanú zanedlho príčinou až 90 % prípadov cirhózy. HEPKALKULAČKA (www.hepkalkulacka.sk) je nástroj vyvíjaný s cieľom čo najjednoduchším spôsobom zaistiť tri výsledky do databázy:
   -  BMI (norma, nadváha, obezita)
   -  Pravdepodobnosť steatózy pečene (nepravdepodobná, pravdepodobná, nedá sa určiť)
   -  pravdepodobnosť fibrózy pečene (pravdepodobná, nepravdepodobná, nedá sa určiť).
 - Prispeje svojmu odboru. Na konci roka 2022 budú prvýkrát vyhodnotené všetky vstupy do HEPKALKULAČKY, v ktorých je vždy uvedený typ ambulancie. Bude preto možné vyhodnotiť výskyt fibrózy v jednotlivých odboroch, krajoch, atď (napr. výskyt fibrózy pečene v kardiológii je X %, čo je signifikantne viac, ako v gastroenterológii a pod). V niektorých odboroch sa môže skríning HEPKALKULAČKOU stať logickým následným krokom, v iných naopak zbytočnosťou.
 - Prispeje sebe. Každý lekár, alebo skupina lekárov, ktorý/í sa zapojil/i do projektu SIRIUS, dostane na požiadanie k dispozícii analýzu celkových výsledkov - po stručnej žiadosti mailovou formou správcovi domény (sekretariatint@nspbb.sk; www.slovhep.sk). Každý vedúci odbornej spoločnosti, ktorá sa s jeho súhlasom do projektu SIRIUS zapojila, dostane analýzu výsledkov zo svojho odboru a aj v porovnaní s ostatnými odbornosťami a kohortami SIRIUS - po písomnom dohovore so SHS. Avšak, ak do systému vložil/i viac ako 50 pacientov, môže/u po súhlase SHS dostať tabuľku výsledkov na vlastnú analýzu, publikáciu a prednáškovú činnosť. Podmienky publikácie sa dohovoria so SHS.

AKO SA DO PROJEKTU ZAPOJIŤ?

Ak ste ambulantný lekár a radi by ste sa zapojili, prosíme Vás o zváženie základného zámeru ZISTIŤ PRÍTOMNOSŤ CHOROBY PEČENE U JEDINCOV, KTORÍ O TOM DOTERAZ NEVEDELI. Tí by zároveň nemali trpieť na chorobu, ktorá výsledky skresľuje:
 - akútny zápal (infekcia),
 - chronický zápal, ktorý nie je pod kontrolou (aktívna reumatoidná artritída, aktívna Crohnova choroba a pod). Ak sú tieto choroby v remisii, je možné pacientov zaradiť.
 - malignita (akákoľvek) menej, ako tri roky od začiatku kompletnej remisie .
 - Klinicky zjavné zlyhávanie orgánu/systému:
  - Zlyhanie srdca NYHA 2+
  - Zlyhanie pľúc GOLD B+
  - Zlyhanie obličiek CKD 4+ (dialyzovaní pacienti môžu byť zaradení)

- Zlý výkonnostný stav podľa WHO, Karnofsky, alebo inej škály (prevažne sediaci, alebo prevažne ležiaci)
- Iné podľa vlastného uváženia

Ak sa chcete do projektu SIRIUS zapojiť v mieste svojho bydliska ako lekár, aktivista SIRIUS:

 - Zistite, či sa vo Vašom okolí plánuje podujatie SIRIUS
 - Ak áno, oznámte starostovi/primátorovi/riaditeľovi svoju ochotu. Sme s nimi v spojení, oznámia nám Váš záujem a my budeme počítať so stretnutím: na mieste podujatia Vás vyhľadáme a dohovoríme si formu, akou sa môžete zapojiť. Alebo
 - Spojte sa s nami (sekretariatint@nspbb.sk)
Ak sa chcete do projektu SIRIUS zapojiť vo svojej ambulancii, bližšie informácie nájdete na stránke Slovenskej hepatologickej spoločnosti www.slovhep.sk, alebo sekretariatint@nspbb.sk. Vieme, že ambulantní lekári sú preťažení. Vieme, že každá ďalšia aktivita je vnímaná s otázkou ohľadne významu, etickej čistoty zámeru, alebo obyčajnej vyčerpanosti. Nevieme Vás stimulovať žiadnym iným spôsobom, ako pokusom zapáliť Vás pre vec. Ak by ste pocítili význam zapojiť sa, hlavnou možnosťou je venovať projektu SIRIUS určitý časový interval, v ktorom pacientom sprostredkujete výzvu SHS „BERTE SVOJU PEČEŇ VÁŽNE“. Pokúsime sa partnerom dodať do ambulancií logá, bannery a informačné letáky, aby tento interval mal aj svoju obrazovú súčasť a pomohol šíriť zvesť o chorobách pečene aj nepriamo. Za najmenší časový interval považujeme „Týždeň venovaný pečeni, t.j. SIRIUS - BERTE SVOJU PEČEŇ VÁŽNE“. Ak ste sa nechali vtiahnuť a pocítili ste skutočný význam projektu, SIRIUS bude veľmi obohatený. Dôležité však je, aby boli pacienti v tom období čo možno „za sebou idúci“ (consecutive). Samozrejme, budeme vďační aj za údaje, zaznamenané len ojedinele, tieto však môžu svojím spôsobom výsledky skresliť.

VYŠETRENIE ČREVNÉHO MIKROBIÓMU

SLOVAKIA – LIVER - GUT

Výskum črevného mikrobiómu je skutočnou revolúciou, ktorá práve vstupuje na pôdu klinickej medicíny. Je nepochybné, že sa s mikrobiómom v dohľadnej budúcnosti všetci stretneme na našich ambulanciách. Otázka je, či chcete byť aj Vy pri zrode regionálnych konzorcií, ktoré budú v práci s mikrobiómom aktívne. Vyšetrenie črevného mikrobiómu sa preto stalo mimoriadne dôležitou prídatnou zložkou projektu SIRIUS (Slovakia – Liver – Gut). Toto vyšetrenie je fakultatívne – nie je z pochopiteľných dôvodov pevnou súčasťou SIRIUS. Avšak, ak by ste mali záujem dozvedieť sa o význame črevného mikrobiómu viac, budeme radi, ak sa s nami spojíte (sekretariatint@nspbb.sk, www.slovhep.sk). V prípade záujmu Vám doručíme bližšie informácie, informovaný súhlas pacienta a odberové kity pre Vašich pacientov s detailnými inštrukciami. Mikrobióm sa vyšetrí iba u jedincov, ktorí boli vyšetrení v rámci SIRIUS a zapísaní do domény HEPKALKULAČKA. V „Týždni venovanom pečeni“ by sme Vám následne sprostredkovali aj spracovanie vzoriek mikrobiómu. Čas, potrebný na vyhodnotenie črevného mikrobiómu je dlhší – bude trvať niekoľko mesiacov. Je preto pochopiteľné, že aj lekári aj pacienti potrebujú viac informácií, aby pochopili význam svojej účasti – z dôvodu objemu údajov sa tieto informácie budú distribuovať na požiadanie.

AKO NA TO V MOJEJ AMBULANCII KROK PO KROKU

1. Kliknite na stránku Slovenskej hepatologickej spoločnosti www.slovhep.sk.
2. Zistite na stránke SHS, či sa na Vašej ambulancii vyskytujú pacienti, ktorí spĺňajú vstupné kritériá.
3. Ak áno, oboznámte sa prosím s vylučovacími kritériami, aby sa do databázy nedostali jedinci so závažnými chorobami, ktoré skreslia výsledky.
4. Na stránke SHS sa oboznámte so súhlasom Etickej komisie FNsP F.D.Roosevelta, či je dostatočným podkladom pre postup vo Vašom prípade.
5. Nechajte prosíme pacienta podpísať Informovaný súhlas a uložte ho do svojho šanonu SIRIUS pod kódom, ktorý je pre pacienta jedinečný a GDPR-presný
6. Nepovinné: Oznámte prosím svoje rozhodnutie zapojiť sa na mailovej adrese sekretariatint@nspbb.sk, kde sa bude zhromažďovať zoznam účastníkov. Prosíme, napíšte: „Zapájam sa do hnutia SIRIUS, na ambulancii (napr. všeobecného praktického lekárstva, kardiológie a pod) v intervale od - do“. Sem môžete do odvolania (oznámeného na stránke SHS) adresovať aj svoje otázky.
7. Ak je všetko v poriadku:
  - kliknite na stránku HEPKALKULAČKA https://www.hepkalkulacka.sk/
  - nezabudnite a kliknite na PROJEKT SIRIUS/Áno a potom vpíšte výsledky do jednotlivých políčok. Upozornenie: Max počet bodov v jednoduchom trojotázkovom dotazníku AUDIT je tri, otázky si môžete rozkliknúť.
  - Nezabudnite kliknúť na „ULOŽIŤ“ – až vtedy sa Vami vpísané údaje zaznamenajú do celkovej databázy.
  - Vytlačte pacientovi výsledok (klik na „VYTLAČIŤ“), vysvetlite mu, čo znamená a aké sú ďalšie kroky. Ak ste u pacient zistili chorobu pečene, vydajte mu ZELENÚ KARTU, s ktorou sa môže objednať na našich ambulanciách (odkážte prosíme pacientov na dokument SIRIUS Pacient, alebo kontaktujte www.slovhep.sk, alebo sekretariatint@nspbb.sk ).
  - Odporúčame Vám, aby ste výsledok vytlačili aj sebe a založili ho do svojej zložky SIRIUS pre potreby ďalších Vašich analýz. Ak počet Vašich pacientov dosiahne určité číslo, je možné pomôcť Vám s porovnaním Vašich pacientov s ostatnou vzorkou a publikovať výsledky.

ZOZNAM AMBULANCIÍ, V KTORÝCH MÔŽE SIRIUS PREBEHNÚŤ

1. INTERNISTICKÉ ODBORY
 - Alergologická / imunologická
 - Angiologická (cievna)
 - Diabetologická
 - Endokrinologická
 - Gastroenterologická
 - Hepatologická
 - Imunologická (vedená pod alergologickou)
 - Kardiologická (preventívna kardiológia, choroby srdca, hypertenzia)
 - Nefrologická (dialyzačná s pacientami v chronickom režime)
 - Nutričná
 - Obezitologická a ambulancia pre poruchy metabolizmu tukov
 - Reumatologická (denzitometria)
 - Iné
2. INÉ ODBORY – NECHIRURGICKÉ DISCIPLÍNY
 - Algeziologická (chronická bolesť)
 - Hematologická (nie onkohematologická)
 - Neurologická
 - Pľúcna
 - Psychiatrická
 - Psychologická
3. INÉ ODBORY – CHIRURGICKÉ DISCIPLÍNY
 - Gynekologická
 - Chirurgická – všeobecná a ktorýkoľvek odbor všeobecnej chirurgie (nie menej, ako
 mesiac od operácie, nie pred operáciou pre zápal, nádor)
 - Očná
 - ORL (ušné-nosové-krčné)
 - Plastická chirurgia